Általános szerződési feltételek

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.premiumkepek.hu

(érvényesség: 2020.10.15. napjától)

 

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a www.premiumkepek.hu weboldalon elérhető szolgáltatások Megrendelő általi igénybevételének és használatának, illetve a webshopon létrejövő adásvételi szerződések és kapcsolódó jogviszonyok feltételeit.

 

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

 

 1. A Szerződő felek:

 

1.1. Szolgáltató

Név: Deák Gábor egyéni vállalkozó

Székhelye: 9700 Szombathely, Bakó József utca 4. földszint 2. ajtószám

Adószáma: 69387340-1-38

Bankszámlaszáma: 1040 4742 7755 5448 5257 1005 K&H

Nyitva tartás: H-P 09:00-16:00

Rendelés, ügyfélszolgálat: hello@premiumkepek.hu

 

 

1.2. Megrendelő

Megrendelőnek minősülnek mindazon belföldi és külföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok, akik a www.premiumkepek.hu weboldalon vagy az hello@premiumkepek.hu e-mail címen rögzített megrendelésükkel a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel digitális képről a vászonkép-készítés szolgáltatását vagy fotónyomtatás szolgáltatást igénybe veszik.

 

 

 1. A szerződés tárgya – a termék

 

2.1. A Megrendelő által a www.premiumkepek.hu weboldal alkalmazásával vagy az hello@premiumkepek.hu e-mail címre a Szolgáltató részére megküldött vagy a weboldalról kiválasztott digitális fényképekről vászonkép (vászonfotó) előállítása és a Megrendelő részére történő átadása (személyes átvétel vagy házhoz szállítás útján).

 

2.2. A Szolgáltató a vászonkép (vászonfotó) előállítása során vállalja, hogy

 1. a részére megküldött digitális fénykép minőségét egyedileg, manuálisan ellenőrzi;
 2. vevő által kért anyagra (vászon, fotópapír) kinyomtatja,
 3. a weboldalon megadott standard méretek mellett biztosítja a Megrendelő részére egyedi méretű kép megrendelését is (a weboldalon közzétett mindenkori díjszabásnak megfelelően);
 4. a vászonra kinyomtatott képet – kézi összeállítással – 2 vagy 4 cm-es vakrámára feszíti (a weboldalon közzétett mindenkori díjszabásnak megfelelően, igény szerint);
 5. a fotópapírra kinyomtatott képet – kézi összeállítással – a kiválasztott színű és vastagságú keretbe helyezi (igény szerint),
 6. az elkészült képet védőcsomagolással látja el;
 7. az elkészült képet a Megrendelő részére átadja (eljuttatja) személyes átvétel vagy házhoz szállítás útján.

 

 

 1. 3. A szerződés létrejötte

3.1. Általános rendelkezések

 

3.1.1. A weboldal tartalma és az igénybe vehető szolgáltatások a Megrendelők számára regisztráció nélkül érhetőek el.

 

3.1.2. A Megrendelőnek a megrendeléshez az alábbi adatokat kell megadnia:

 1. Vezetéknév
 2. Keresztnév
 3. E-mail cím
 4. Telefonszám
 5. Számlázási név
 6. Számlázási cím
 7. Átvétel módja
 8. Kiszállítás esetén kiszállítási cím
 9. Megjegyzés, üzenet (nem kötelező a kitöltése)

 

3.1.3. Az adatok kitöltését és az ÁSZF elfogadását követően a Megrendelő elküldheti a megrendelését.

 

3.1.4. A Megrendelő által közölt megrendelés és annak elfogadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:82-6:85.§-ai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.

 

3.1.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató (mint elektronikus utat biztosító fél) a jelen ÁSZF – weboldalán történő – közzétételével a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően tájékoztatta a Megrendelőt

 1. a szerződéskötés – jelen ÁSZF-ben részletezett – technikai lépéseiről;
 2. arról, hogy a megkötendő szerződés (a megrendelés és annak visszaigazolása) írásba foglalt szerződésnek minősül és azt a Szolgáltató rögzíti, egyúttal 5 évig megőrzi;
 3. arról, hogy a rendelőfelület működése, illetve használata lehetővé teszi az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően;
 4. arról, hogy a szerződés nyelve a magyar;
 5. arról, hogy a Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységére vonatkozóan nem alkalmaz és nem fogad vagy ismer el magatartási kódexet.

 

3.1.6. A Szolgáltató a Ptk. fenti rendelkezéseinek megfelelően az általános szerződési feltételeit (ÁSZF) olyan módon teszi hozzáférhetővé a weboldalán, amely lehetővé teszi a Megrendelő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. A Szolgáltató az online rendelési felületen biztosítja, hogy a Megrendelő az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa.

  

3.1.7. Figyelemmel arra, hogy a felek között létrejövő szerződés ún. távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződésnek minősül, mely a Megrendelő számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a Szolgáltató egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a Megrendelő szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Megrendelő figyelmét az alábbi információkra:

 1. a megrendelt termék (szolgáltatás) lényeges tulajdonságaira;
 2. a megrendelt termékért (szolgáltatásért) járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegére, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségre (így különösen a fuvardíjra vagy a postaköltségre), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetésére, hogy további költségek merülhetnek fel;
 3. határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamára, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeire;
 4. a Megrendelő kötelezettségeinek a szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

 

3.1.8. A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a Megrendelő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb, ikon vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

 

3.2. Weboldalon vagy e-mail címen keresztül történő rendelés

3.2.1. A weboldal tartalma és az igénybe vehető szolgáltatások a Megrendelők számára regisztráció nélkül érhetőek el.

 

3.2.2. A Megrendelő a weboldalon a saját fénykép feltöltése vagy e-mail-ben elküldése, vagy a weboldalon található egyéb képforrásokból (galéria, közösségi oldalak, Pixabay) az online rendelőfelületen rendelheti meg a terméket (vászonkép, fotó).

A Szolgáltató által időszakosan biztosított akciók, ajándékok megjelölésére is az online rendelőfelületen van lehetőség.

 

3.2.3. Miután a Megrendelő kiválasztotta a megfelelő képet vagy képeket, megadhatja annak méretét és a keret (vakráma) vastagságát.

  

3.2.4. Az adatok kitöltését és az ÁSZF elfogadását követően a Megrendelő elküldheti a megrendelését. A megrendelés a Szolgáltató megadott elérhetőségére (Rendelés, ügyfélszolgálat: hello@premiumkepek.hu) e-mail útján is elküldhető. A Megrendelőnek az online rendelőfelületen a megrendelés bármely szakaszában, a megrendelés Szolgáltató részére való továbbításáig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására vagy a megrendelés törlésére.

 

 

 

3.3. Képszerkesztőn keresztül történő rendelés leadás

3.3.1. A képszerkesztő program a Megrendelők számára regisztráció nélkül érhető el. Megrendelő a Képszerkesztő felületen köteles a Termék elkészítéséhez szükséges képe(ke)t a szoftverbe betölteni és a képeket a képszerkesztőbe – a felület által felkínált lehetőségeknek megfelelően – saját maga összeszerkeszteni. A Megrendelő felelőssége, hogy a feltöltött képek az ilyen jellegű termékek elkészítéséhez általában szükséges megfelelő minőséggel és felbontással rendelkezzenek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által feltöltött, nyilvánvalóan rossz minőségű képek megjelenítésért, illetve a Megrendelő által elvégzett szerkesztés eredményéért.

A Megrendelő az általa összeszerkesztett képet a „Kosárba” gomb megnyomásával indíthatja el a gyűjtőkosárba, majd köteles a kép előnézeti funkciójával megbizonyosodni arról, hogy a kiválasztott termék megfelel az elvárásainak. Amennyiben a Megrendelő módosításokat kíván végrehajtani, a „Mégse” gomb megnyomásával visszatérhet a szerkesztő felületre, ellenkező esetben a „Tovább a kosárhoz” gombbal jogosult a terméket a gyűjtőkosárban elhelyezni. Amennyiben a Megrendelő az előnézeti funkció során nem ellenőrzi az általa összeállított terméket, az ebből adódó hibás teljesítés felelősségét a Megrendelő köteles viselni.

 

3.4. Megrendelés visszaigazolása

3.4.1. A Szolgáltató a megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb annak Megrendelő általi elküldésétől számított 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő felé e-mailben, feltüntetve a rendelés során megadott adatokat (személyes adatok, számlázási és szállítási információk) és a megrendeléshez tartozó elemek (feltöltött digitális fénykép vagy fényképek) felsorolását, mennyiségét, továbbá a termék árát és a fizetendő végösszeget.

 

3.4.2. A Szolgáltató által megküldött e-mail egyben a megrendelés megérkezését is igazolja, illetve a visszaigazolással érintett Termékek vonatkozásában létrehozza a Szerződést a Szolgáltató és a Megrendelő között.

3.4.3. Ha a Megrendelő bármilyen hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelést követő 12 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, az adatok javítása érdekében.

 

3.4.4. Amennyiben a Megrendelő a weboldalon lévő képszerkesztőn keresztül adja le a megrendelést, abban az esetben a visszaigazoló e-mail kiküldése után a gyártás megkezdődik.

 

3.4.5. Amennyiben a Megrendelő e-mail-en keresztül adja le a megrendelést, abban az esetben a Szolgáltató legkésőbb a visszaigazoló e-mail kiküldésétől számított 72 órán belül az elküldött fénykép vagy fényképek szerkesztett változatát – ún. mintaképet küld e-mail útján a Megrendelő által megadott e-mail címre.

 

3.4.6. Ha a Megrendelő által feltöltött fénykép bármilyen szempontból nem megfelelő, akkor a Szolgáltató ezt jelzi a Megrendelő felé, egyúttal javaslatokat tehet másik kép feltöltésére vagy másik méretű vászonkép kiválasztására. Ha a megküldött mintaképet a Megrendelő megfelelőnek találja, úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni a Szolgáltató részére (mintakép jóváhagyása), aki ezután megkezdi a vászonkép gyártását.

 

3.4.7. Ha a Megrendelő a mintaképet nem találja megfelelőnek (akár annak minőségét, felbontását, nézeti képét vagy elrendezését illetően), úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül jelezni a Szolgáltató felé, aki – amennyiben az lehetséges – a digitális fényképet átszerkeszti a Megrendelő észrevételeinek megfelelően és ismételt jóváhagyásra megküldi a Megrendelő által megadott elektronikus elérhetőségre (e-mail cím). Abban az esetben, ha a mintakép a Megrendelőnek nem megfelelő vagy a Megrendelő korábban közölt észrevételeinek megfelelően nem módosítható, úgy a Megrendelő a szerződéstől mindenfajta kötelezettség nélkül elállhat, amit írásban köteles közölni a Szolgáltatóval legkésőbb 48 órán belül.

 

3.4.8. Amennyiben a Megrendelő a Megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem kap a Szolgáltatótól visszaigazoló e-mailt, úgy Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól és jogosulttá válik a már teljesített fizetések visszaigénylésére.

 

3.4.9. A Megrendelés visszaigazolását a Megrendelő köteles ellenőrizni és amennyiben a visszaigazolásban eltérést észlel a Megrendeléshez képest, köteles azt 1 munkanapon belül jelezni a Szolgáltató irányába.

 

3.5. Pénzvisszatérítés a Megrendelő ajánlati kötöttségének megszűnése esetén

3.5.1. Amennyiben a Megrendelő ajánlati kötöttsége a 3.4.8. pontban megjelölt módon megszűnik és a Megrendelő már az ajánlati kötöttség megszűnésének időpontja előtt eleget tett fizetési kötelezettségének bankkártyás fizetéssel, a Szolgáltató a kifizetett összeget banki átutalással, a Megrendelő által használt bankkártyához tartozó bankszámlaszámra fizeti vissza.

 

3.5.2. Ajánlati kötöttségének megszűnését követően a Megrendelő köteles haladéktalanul írásban megkeresni a Szolgáltatót a visszafizetés igénylése érdekében.

 

3.5.3. A Szolgáltató a visszafizetési kötelezettségének a Megrendelő ajánlati kötöttségének megszűnését követő 15 napon belül tesz eleget, amennyiben rendelkezésére áll valamennyi, a visszafizetéshez szükséges adat.

 

3.5.4. A Szolgáltató jogosult a Megrendelőt a fizetésének hitelt érdemlő módon történő igazolására kérni, amennyiben kétség merül fel annak megtörténtét illetően. Ez esetben a 15 napos visszafizetési határidő a fizetés hitelt érdemlő módon történő igazolásától kezdődően kötelezi Szolgáltatót.

 

 1. A Szerződés teljesítése

4.1. A Szolgáltató a weboldalon közzéteszi a termékek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások vételárát. A termékek (szolgáltatások) vételára alanyi adómentesen van feltüntetve. A termékek vételára – kiszállítás igénylése esetén – a kiszállítás költségét nem tartalmazza, kivéve 20.000 Ft-os bruttó rendelési érték felett. A termékek (szolgáltatások) ára forintban kerül feltüntetésre. 

 

4.2. A weboldalon feltüntetett ár tartalmazza

 1. a feltöltött vagy kiválasztott kép (képek) manuális ellenőrzését és digitális előkészítését;
 2. a weboldalon lévő képszerkesztő – képfeltöltő program használatát
 3. az ingyenes mintakép szerkesztését és elküldését a Megrendelő részére (e-mail-ben történő megrendelés esetén);
 4. az ellenőrzött nyomtatás költségét;
 5. a vászon vagy fotópapír költsége;
 6. a kézzel történő összeszerelést, vakrámára feszítést, keretezés költségét;
 7. a védőcsomagolást.

 

4.3. A weboldalon megrendelhető termékek (szolgáltatások) árai vonatkozásában a Szolgáltató az árváltoztatás és az esetleges akciók alapján történő eltérés jogát fenntartja. A módosítás a weboldalon való megjelenést követően beérkező megrendelések vonatkozásában alkalmazható. A módosítás a már megrendelt termékek (szolgáltatások) vételárát nem befolyásolja.

 

4.4. Abban az esetben, ha a weboldalon hibás ár kerül feltüntetésre – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert vagy általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket (szolgáltatást) hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

 

4.5. A Szolgáltató a személyes átvételkor vagy a megrendelt termékek kiszállításakor a termék átadásával egyidejűleg kinyomtatott számlát ad a Megrendelő részére.

 

4.6. A vételár teljes kifizetéséig a termék vonatkozásában a Szolgáltató a tulajdonjogát fenntartja. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Megrendelő birtokába kerül, úgy felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

 

 1. Fizetési módok

5.1. A termék személyes átvételekor történő fizetés esetén a Megrendelő a Szolgáltató székhelyén fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. A termék átvételére a Megrendelő a teljes vételár kifizetését követően jogosult. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos termékkör (így különösen nagyobb méretek) esetén a termék átvételét kizárólag személyes átvétel formájában biztosítsa és kiszállítást csak kifejezett kérésre, a Megrendelő kockázatára teljesítsen.

 

5.2. Online bankkártyás fizetés SimplePay/Paypal: Megrendelő köteles az online fizetésre megjelenő weboldalon haladéktalanul teljesíteni a Megrendelés végösszegének (termék bruttó vételára, szállítási költség) fizetését a szükséges adatok megadása által. A kártyás fizetésre Visa, Visa Electron, MasterCard vagy Maestro bankkártyával van lehetőség, illetve Paypal-lal. A kártyás fizetéshez a Megrendelő internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Megrendelő folyószámláján Az online fizetésre megjelenő weboldal technikai hibáiból, illetve a fizetésre megjelölt bankkártya fedezethiányos mivoltából, valamint a Megrendelő általi téves vagy hiányos adatbevitelből eredő károkért Szolgáltató nem felelős.

 

Elfogadom, hogy a Deák Gábor EV. (9700 Bakó József u. 4 fsz/2) által a https://www.premiumkepek.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

5.3. Utánvétel: Megrendelő köteles a Megrendelés végösszegét (termék bruttó vételára, szállítási költség, utánvét felára) a Termék átvételi módjától függően az alábbiak szerint megfizetni. A Termék tulajdonjogát az Szolgáltató a teljes vételár (beleértve a járulékos költségek) megfizetéséig fenntartja, az a Megrendelés végösszegének kifizetésével száll át a Megrendelőre a kézbesítés helyszínén.

 

5.4. Házhozszállítás esetén: Megrendelő köteles a Termék Futár általi átadásával egyidejűleg a Futárnak fizetni készpénzben vagy bankkártyával.

 

 1. A termék kiszállítása

6.1. Szolgáltató kiszállítást kizárólag Magyarország területén belül teljesít.

 

6.2.  Szolgáltató a Terméket a Megrendelés visszaigazolásától számított 3-15 munkanapon belül bocsátja Megrendelő rendelkezésére a Megrendelő által kiválasztott alábbi módok egyikén:

 

6.1.1.Személyes átvétel

Személyes átvétel választása esetén a megrendelt termék a Szolgáltató székhelyén (9700 Szombathely, Bakó József utca 4. szám földszint 2. ajtószám) vehető át előre megbeszélt időpontban. A megrendelt termék elkészültéről és átvételének legkorábbi időpontjáról a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti a Megrendelőt.

 

6.1.2. Házhozszállítás

Házhozszállítás választása esetén a megrendelt terméket a GLS Futárszolgálat vagy a Magyar Posta Zrt. juttatja el a Megrendelő által megjelölt kiszállítási címre. A weboldalon megrendelt termékek kiszállítása a hétfőtől péntekig 08:00-16:00 óra között történik.

Ha a Megrendelő nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a termék kézbesítése meghiúsul, a futárszolgálat két alkalommal megkísérli az újabb kézbesítést. Ha a megrendelt termék nem kézbesíthető vagy a Megrendelő – utánvét esetén – a díjat nem fizeti meg, úgy a termék visszaküldésre kerül. Ebben az esetben a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Megrendelőre terheli és a termék újraküldését kizárólag a termék ellenértékének, valamint a felmerült költségeknek az előre történő utalása esetén küldi ki ismételten. Abban az esetben, ha a kézbesítéskor a megrendelt termék vagy annak csomagolása láthatóan sérült és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és visszaküldését a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Ilyen esetben a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Megrendelő nem köteles a terméket átvenni. A termékek kiszállításának költsége terméktől és mérettől függően változik, melyről a Megrendelő a weboldalon tájékozódhat. 

 

 1. Elállás a szerződéstől

 

7.1. Tekintettel arra, hogy a Termékek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pont alapján olyan nem előre gyártott termékeknek minősülnek, amelyeket a fogyasztók utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állít elő a Szolgáltató (egyedi termék), a Megrendelőt nem illeti meg elállási jog.

 

7.2. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az ún. mintakép Megrendelő általi jóváhagyását és visszaigazolását követően legkésőbb harminc napon belül nem bocsátja a terméket a Megrendelő rendelkezésére (ennek minősül: a személyes átvétel időpontjának meghatározása és a Megrendelővel való közlése vagy a termék kiszállíttatása és kézbesítésének megkísérlése a szállítási címre) – a Szolgáltató késedelembe esik. A Szolgáltató késedelme esetén a Megrendelő jogosult írásban póthatáridőt tűzni és azt a Szolgáltatóval közölni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül sem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül írásban elállni. A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

7.3. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől és a részéről előre fizetés történt, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (pl. megelőlegezett szállítási díj) is. A Szolgáltató a Megrendelőnek visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

 

 

 1. Kellékszavatosság

8.1. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, melynek értelmében: 6.2.1.1. a Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna; 6.2.1.2. ha a Megrendelő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás (vételár) arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a Szerződéstől (illetve annak a hibás teljesítéssel érintett részétől) is elállhat.

 

8.2. A Megrendelő az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

8.3. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Megrendelő önálló jogként már nem érvényesítheti.

 

8.4. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

9.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén az a Megrendelő, aki a Ptk. szabályai szerint Fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) – választása szerint – a fentiekben meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

9.2. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

 

9.3. A Megrendelő a termékszavatossági igényét a termék Szolgáltató általi forgalomba hozatalától (átvételétől) számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultság megszűnik.

 

9.4. A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

9.5. Ugyanazon hiba miatt a Megrendelő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét érvényesítheti.

 

 1. Jótállás

A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

 1. A szavatossági igényeit a Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, a jelen ÁSZF szerint meghatározott mindenkori elérhetőségeken érvényesítheti.

 

 

 1. Panaszkezelés, jogérvényesítés

 

12.1. A Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Elérhetőség: 9700 Szombathely, Bakó József utca 4. szám földszint 2. ajtószám

Telefon: +36 70 631 1501

E-mail: hello@premiumkepek.hu

 

12.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt vagy kifogást, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség (a panasz jellegéből adódóan) vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén köteles helyben a Megrendelőnek átadni.

 

12.3. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni. A Szolgáltató köteles a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

12.4. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet egyedi azonosítóval köteles ellátni, amit a Megrendelővel is közölni kell.

 

12.5. A Szolgáltató a jegyzőkönyvben rögzített panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról írásban tájékoztatja a Megrendelőt.

 

12.6. Fogyasztói jogvita esetén a Megrendelő jogosult:

12.6.1. a fogyasztóvédelmi hatóság eljárást kezdeményezni;

12.6.2. jogát bírósági úton érvényesíteni;

12.6.3. a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye, avagy a Szolgáltató székhelye, avagy a Megrendelő erre irányuló kérelme alapján a kérelmében megjelölt másik békéltető testület eljárását kezdeményezni.

 

 1. A weboldalon közölt tartalmak, adatvédelem, szerzői jogok

 

13.1. A Szolgáltató kizárólag a weboldalon saját maga által elhelyezett tartalmakért vállal felelősséget és áll helyt, ugyanakkor kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal általa történő használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, egyúttal tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

13.2. A Megrendelő mindenkor szavatol, hogy az általa feltöltött, a Szolgáltató szerverén elhelyezett, vagy hálózatán továbbított információk és adatok jogszerűségéért teljes polgári- és büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Szolgáltató kijelenti, hogy semmiféle felelősséget nem vállal a Megrendelő által feltöltött fájlok, adatok tartalmát illetően.

 

13.3. A Megrendelő által a weboldal használata során feltöltött tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a feltöltött tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A nyilvánvalóan jogellenes, vagy az internetes etikába ütköző tartalom és tevékenység észlelése azonban feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a megrendelés teljesítését a Megrendelő egyidejű értesítése mellett megtagadja.

 

13.4. A Szolgáltató az Internet-hálózat működéséből adódó esetleges információvesztésért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem garantálja, a weboldal megszakítás nélküli vagy hibamentes üzemeltetését.

 

13.5. A Szolgáltató – jogszabály felhatalmazása alapján – a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A szolgáltató ezen túlmenően a termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

13.6. A Szolgáltatónak oly módon kell üzemeltetnie a termék elkészítése és a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a termék elkészítéséhez és a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. A Szolgáltató a termék elkészítésével és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Megrendelő hozzájárulása alapján kezelhet. A Megrendelőnek a szerződés teljesítése során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az eltérő célból történő adatkezelést megtilthassa. Az adatok a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem adhatóak át harmadik személy számára.

 

13.7. A Megrendelő által megadott és a fentiek szerinti célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A Megrendelő által feltöltött képadatok a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően ugyancsak törlésre kerülnek. Ez alól kivételt képezhetnek azok a képadatok, amelyek a Megrendelő kifejezett kérésére, további esetleges megrendelése céljából archiválásra kerülnek.

 

13.8. A Szolgáltató weboldalának egésze (grafikus elemek, template, szövegek és technikai megoldások) szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak, így az ezek feletti valamennyi kapcsolódó jog jogosultja a Szolgáltató, ideértve a Szolgáltató által létrehozott vagy módosított és a jelen szerződés alapján a Megrendelő számára hozzáférhetővé tett szellemi alkotások feletti szerzői jogokat is.

 

13.9. A weboldal bármely tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

14.1. A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket – a Megrendelők weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett – egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

14.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai megfelelően irányadóak.

Iratkozz fel hirlevelünkre, és használd fel az 1.000 Ft-ot már az első vásárlásodkor!

A "tovább" gombra kattintással tudomásul veszed az ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT!
Kérsz egy 1.000 Ft-os Kupont?

Iratkozz fel most, és  használd fel már az első vásárláskor!

[user_registration_form id="2230"]